1. Bendrosios nuostatos.

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „TAISYKLĖS“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu interneto parduotuvėje SHERY.LT susijusios nuostatos.

Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas interneto parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs prekių pristatymo ar atsiėmimo būdą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “UŽSAKYMAS SU ĮPAREIGOJIMU APMOKĖTI”.


2. Asmens duomenų apsauga.

Užsisakant prekes interneto parduotuvėje SHERY.LT, pirkėjas pateikia pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą pirkimo metu.

Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.


3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

Pirkėjas įsipareigoja užsakymo metu pateikti prašomą teisingą informaciją. Jeigu užsakyme Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, SHERY.LT turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, registraciją ir ištrinti duomenis.

Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems užsakymo ar registravimosi metu, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją arba pateikti teisingus duomenis suvedant juos į kliento anketą.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

Pirkėjas, pateikdamas užsakymą interneto parduotuvėje SHERY.LT, sutinka su šiomis pirkimo–pardavimo Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis.


4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis interneto parduotuvės SHERY.LT teikiamomis paslaugomis.

Jei Pirkėjas bando pakenkti interneto parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis interneto parduotuve.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu, jei taip buvo nurodyta užsakymo metu.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti interneto parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi SHERY.LT teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.


5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

Interneto parduotuvėje SHERY.LT Pirkėjas gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

Užsakymai priimami naudojantis interneto parduotuve SHERY.LT.

Visos prekių kainos interneto parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM, ir kita valiuta įskaitant PVM.

Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Užsakymas yra ruošiamas tik gavus pilną apmokėjimą už užsakytas prekes.

Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) kalendorines, užsakymas anuliuojamas, prekių rezervacija panaikinama.


6. Prekių pristatymas.

Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir būdą užsakymo metu.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prekių atsiėmimo informuoti Pardavėją, jeigu siuntoje yra ne Pirkėjo užsakytos prekės ar nepilnos komplektacijos, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje. Pirkėjas el. paštu pateikia Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės(-ių) nuotraukas ar kitus įrodymus.


7. Prekių kokybė, garantijos.

Visi interneto parduotuvėje SHERY.LT parduodamų prekių duomenys ir savybės yra nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.


8. Rinkodara ir informacija.

Pardavėjas interneto parduotuvėje SHERY.LT gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo fakto.

Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo interneto parduotuvės skyriuje „SUSISIEKITE SU MUMIS“ nurodytais kontaktais.

Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl interneto ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjo tinklo sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.


9. Baigiamosios nuostatos.

Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password